Lt En
DUK

VVG ir NMA specialistų atsakymai į pareiškėjų pateiktus klausimus

 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra" (Leader metodu) specialiosios taisyklės. “Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ar pagal šias taisykles remonto sąvoka apima ir einamąjį remontą, ir kapitalinį, ar tik kurią nors vieną rūšį? Nes taisyklėse nėra detalizuojama.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57; 2011, Nr. 12-550) (toliau - Įgyvendinimo taisyklės), 5 punkte nurodyta, kad Įgyvendinimo taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai yra apibrėžti šiame punkte nurodytuose teisės aktuose, taip pat ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, NR. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau - Statybos įstatymas). Statybos įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje nurodoma, kad statinio remontas - statinio kapitalinis ar paprastasis remontas.

 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu)“ taisyklės, bendrosios išlaidos. Jei trūksta lėšų įgyvendinant projektą, ar galima iš lėšų skirtų bendrosioms išlaidoms (kurios sudaro 15% tinkamų vietos projekto išlaidų) prisidėti prie projekto?

Įgyvendinimo taisyklių 32.7 punkte (Šilalės r. partnerystės VVG specialiosiose taisyklėse 35.7 punkte) apibrėžta, kad bendrosios išlaidos gali sudaryti ne daugaiu kaip 15 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Minimali lėšų riba šioms išlaidoms Įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta. Atkreiptinas dėmesys, kad jokie su Šilalės r. partnerystės VVG bei Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto vietos projekto įgyvendinimo, keičiantys vietos projekto apimtį, vietos projekto išlaidas, lėšų vietos projektui įgyvendinti dalių išdėstymą ir dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, nėra leidžiami.

 

Remontas ūkio būdu. Gal būtų galima sužinoti kokie reikalavimai jam yra keliami? Ar galimos išlaidos apmokėjimui už tokį darbą, ar tai gali būti priskiriama tik prie savanoriško darbo?

Naujo statinio statybos, statinio rekonstrukcijos ar statinio remonto darbai, kai statyba atliekama ūkio būdu, yra netinkamos finansuoti išlaidos (Įgyvendinimo taisyklių 36.9), tačiau šia veikla vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti kaip įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu), kiek tai neprieštarauja Įgyvendinimo taisyklių 21, 40-43 punktų nuostatoms.

 

Ar galima dėl pastatų ir patalpų kapitalinio ir einamojo remonto atlikimo, vykdant viešuosius pirkimus įtraukti verslo liudijimą turinčius asmenis numatytiems darbams atlikti. Jei taip, tai ar pats projekto vadovas turi  turėti darbo saugos pažymėjimą?

Reikalavimai remonto darbams ir statinio statybos vadovui, teisė būti rangovu apibrėžta Statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai'', patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150; 2005, Nr. 93-3473), ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nurodyta, kad rangovu gali būti ir fizinis asmuo, atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Individualios veiklos rūšių sąraše esamų statinių atstatymas ir remontas (EVRK klasės 43.31-43.34; 43.91) yra nurodytas kaip individuali veikla, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą.