Lt En
2007-2013 m. Strategija

Strategija įgyvendinama pagal šiuos prioritetus:

I prioritetas Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.

Prioriteto priemonės:

1.1. Kaimo gyventojų verslumo skatinimas.

Veiklos sritys pagal šią priemonę:

1.1.1.      Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

Prioriteto tikslas – plėtoti verslų įvairovę, skatinant kaimo žmones novatoriškai vertinti savo galimybes ir aktyviai imtis verslo.

 

II prioritetas Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas.
 Prioriteto priemonės:

2.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Priemonės tikslas – mobilizuoti kaimo gyventojus, kad pasitelkus vietos valdžios, verslo ir bendruomenių partnerystę bei efektyviai panaudojus viešąją paramą būtų užtikrintas įvairių kaimo gyventojų grupių poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas.

Veiklos sritys pagal šią priemonę:

2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams (galimos projektų idėjos pagal šią sritį: bendruomenės patalpų rekonstrukcija/ ir pritaikymas; bendruomenės pastatų atnaujinimas ir pritaikymas (rekonstrukcija ir kt.) įvairiems gyventojų poreikiams; tradicinių amatų centrų, dienos centrų kūrimas; pastatų – vertingų kultūros paveldo objektų – išsaugojimas ir atnaujinimas (koplytėlės, klėtys ir pan.), nuotekų ir vadentvarkos tvarkymas (įrengimai));

2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui (galimos projektų idėjos pagal šią sritį: sporto aikštynų ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas; pakrančių sutvarkymas bei poilsio zonų įrengimas; istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkybos darbai).

Prioriteto tikslas - ugdyti brandžią rajono bendruomenę, kuri pajėgtų ir gebėtų gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.

Strategiją galite parsisiųsti čia

Strategijos  pakeitimus Nr.1 galite parsisiųsti čia

Strategijos  pakeitimus Nr.2 galite parsisiųsti čia

Strategijos  pakeitimus Nr.3 galite parsisiųsti čia