Lt En

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) veikla grindžiama trijų sektorių: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.

VVG yra atvira naujiems nariams. Naujų narių priėmimo tvarka grindžiama Šilalės VVG įstatų VI punkto tvarka: 

"IV. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  TVARKA BEI SĄLYGOS

 

16. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę, veiksnūs, savanoriškai į vietos veiklos grupę įstoję fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti Šilalės rajone ir pripažįstantys VVG įstatus. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Narystės Asociacijoje tvarka gali būti nustatoma dar ir atskiru dokumentu, kurį tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

17. Norėdamas tapti vietos veiklos grupės nariu, asmuo pateikia:

17.1. Fizinis asmuo vietos veiklos grupės pirmininkui pateikia – prašymą priimti  į vietos veiklos grupės narius, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį raštą, kuriame nurodoma, kodėl pretendentas nori tapti vietos veiklos grupės nariu. Stojantysis į vietos veiklos grupės narius turi nurodyti savo būsimos veiklos indėlį ir sritį, kurioje žadama veikti;

17.2. Juridinis asmuo vietos veiklos grupės pirmininkui pateikia – prašymą priimti į vietos veiklos grupės narius, juridinio asmens (kuris pagal savo įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu) sprendimą ir juridinio asmens įstatus, registravimo pažymėjimo kopijas, motyvacinį raštą, kuriame nurodoma, kodėl pretendentas nori tapti vietos veiklos grupės nariu. Stojantysis į vietos veiklos grupės  narius turi nurodyti savo būsimos veiklos indėlį ir sritį, kurioje žadama veikti. Juridinis asmuo taip pat pateikia sprendimo ar protokolo išrašą apie įgaliotą asmenį atstovauti vietos veiklos grupės susirinkimuose su balso teise. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.

17.3. Kitus dokumentus nurodytus narystės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje tvarkos apraše.

18. Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima vietos veiklos grupės visuotinis narių  susirinkimas.

19. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo teigiamo sprendimo.

20. Vietos veiklos grupės steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

21. Narys turi teisę išstoti iš vietos veiklos grupės apie tai raštu pranešęs prieš 5 dienas vietos veiklos grupės pirmininkui.

22. Narys iš vietos veiklos grupės gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma už šių įstatų nesilaikymą, priimtų sprendimų ir vidaus tvarkos dokumentų nesilaikymą, už konfidencialios informacijos paskleidimą, jei jo veikla prieštarauja asociacijos ir LR teisės aktų nustatytiems tikslams, trukdo įgyvendinti asociacijos uždavinius ir vykdyti jos funkcijas, už nario mokesčio nemokėjimą bei kitus pažeidimus.

23. Išstojusio ar pašalinto nario stojamieji ir nario mokesčio įnašai ar kitaip vietos veiklos grupei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

24. Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius. Garbės nario vardą už nuopelnus, siekiant  vietos veiklos grupės numatytų tikslų, suteikia visuotinis narių susirinkimas.

25. Garbės narys turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise."